بنر درباره ما

استاندارد ASTM افزودنی ها

استاندارد بین المللی آمریکا در زمینه افزودنی های شیمیایی بتن
ASTM type A: افزودنی های کاهنده آب بتن
ASTM typeB: افزودنی های دیرگیر کننده بتن
ASTM type C: افزودنی های زودگیر کننده بتن
ASTM type D: افزودنی های کاهنده آب و دیرگیر کننده بتن
ASTM type E: افزودنی های کاهنده آب و زودگیر کننده بتن
ASTM type F: افزودنی های کاهنده آب با عملکرد بالا
ASTM type G: افزودنی های کاهنده آب با عملکرد بالا و دیرگیر کننده بتن