بنر اپوکسی 2

سد رودبار لرستان

سد رودبار لرستان
سد رودبار لرستان

-عنوان پروژه: سد رودبار لرستان
-مکان پروژه: 100 کیلومتری جنوب شهرستان الیگودرز
-تاریخ شروع پروژه: 1382
-تاریخ اتمام پروژه: 1395