بنر اپوکسی 2

کاربرد افزودنی های شیمیایی بتن

#
#

کاربرد افزودنی های شیمیایی بتن

هر ماده افزودنی با کارکرد اصلی آن تعریف و گروه بندی می شود. کارکرد اصلی یک ماده افزودنی عمده ترین اثر مورد انتظاری است که بر بتن دارد و بیانگر عملکرد شاخص آن افزودنی است. کارکرد فرعی، اثر یا اثراتی است که ماده افزودنی در مقیاس کوچکتر از کارکرد اصلی بر بتن می گذارد. برخی از افزودنی ها ممکن است چندمنظوره باشند و بر چند خاصیت بتن تازه یا سخت شده تاثیر بگذارند. برای نمونه، کاهنده های آب کندگیر علاوه بر کاهش مقدار آب، موجب کندگیری بتن نیز می شوند.
- برخی از افزودنی ها ممکن است دارای اثرات جانبی باشند. به طور مثال کارکرد اصلی افزودنی های کاهنده آب، کاهش آب بتن است ولی ممکن است اثرات جانبی کندگیری یا هوازایی نیز داشته باشند. اثر جانبی تاثیر ناخواسته و در مواردی حتی نامطلوبی است که افزودنی بر ویژگی های بتن دارد و باید به خاطر داشت که با کارکرد فرعی تفاوت دارد.
- گسترش روزافزون افزودنی ها و کاربردهای مؤثر آن ها ممکن است به پیدایش افزودنی های جدیدی بیانجام که در دسته بندی هفت گانه افزودنی های شیمیایی جای نگیرند. در چنین مواردی نقش آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مشخصات فنی خاص که از طرف تولیدکنندگان یا مجامع علمی معتبر بین المللی صادر می شوند جایگاه ویژه ای برای ارزیابی و پذیرش این افزودنی ها به خود اختصاص می دهند و معیاری برای سنجش این نوع مواد به شمار می آیند.

  • تاریخ: 1395/11/23
  • منبع: کمیته افزودنی های شیمیایی بتن ICI 2120-93