بنر اپوکسی 2

نصب صیح واتراستاپ

#
#

نصب صیح واتراستاپ

 برخی از نکات موثر در نصب صحیح واتراستاپ به شرح ذیل می باشد:
 
 واتراستاپ باید به نحوی نصب گردد که نیمی از عرض واتراستاپ در بتن اولیه و نیم دیگر در بتن ثانویه نصب گردد.
 
 برای نصب و گیرداری  واتراستاپ باید از واتراستاپ های دارای سوراخ تعبیه شده در فواصل معین در کارخانه استفاده نمود و به هیچ وجه اقدام به سوراخ کردن واتراستاپ ننمود.
 
برای جوش واتراستاپ می بایست از چسب های اتصال و هویه های استاندارد استفاده نمود و به هیچ وجه از حرارت مسقیم که باعث سوخت واتراستاپ و از بین رفتن خصوصیات آن می گردد استفاده نشود.
 واتراستاپ باید به نحوی متصل گردد که در جریان بتن ریزی و تردد کارگران و فشار بتن به هیچ وجه جدا و جابجا نگردد.
 
واتراستاپ ها باید به نحوی نصب گردد که زمانی زیادی از نصب تا بتن ریزی نگذرد تا  واتراستاپ در معرض تابش مستقیم آفتاب نباشند.
نصب واتر استاپ,روش نصب واتراستاپ,نکات نصب واتراستاپ,نصب واتراستاپ پی وی سی

  • تاریخ: 1396/07/05
  • منبع: