بنر اپوکسی 2

استاندارد های ملی بتن

#
#

استاندارد های ملی بتن

-استاندارد ملی ایران شماره 1-2930، افزودنی های بتن، ملات و دوغاب
-استاندارد ملی ایران شماره 2-3203، بتن تازه، تعیین روانی به روش اسلامپ
-استاندارد ملی ایران شماره 11-3203 بتن تازه، بتن خود متراکم، آزمون دانه بندی با الک
-استاندارد ملی ایران شماره 3206، تعیین مقاومت فشاری آزمونه های بتن
-استاندارد ملی ایران شماره 3520، تعیین هوای بتن
-استاندارد ملی ایران شماره 2-8117، افزودنی های بتن، ملات و دوغاب، تعیین زمان گیرش
-استاندارد ملی ایران شماره 4-8117، افزودنی های بتن، ملات و دوغاب، اندازه گیری آب انداختگی بتن
-استاندارد ملی ایران شماره 5-8117، افزودنی های بتن، ملات و دوغاب، اندازه گیری جذب موییه

  • تاریخ: 1396/08/01
  • منبع: